Czarny Bór, dolnośląskie

243 540 zł | Obiekt | 741,88 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika:xx położonej przy , 58-379 Czarny Bór, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości składającej się z działki nr 29/14 o pow. 0,9488 ha o dość regularnym kształcie, działka uzbrojona w podstawowe media, nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami; biurowo-produkcyjnym i budynkiem hali, które połączone są komunikacyjnym łącznikiem.W budynku znajduje się 42 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 741,88m2 o zrróżnicowanej powierzchni, z których największe stanowi pomieszczenie nr 2 /hala/ o pow. 89,09 m2. Powierzchnia zabudowy wynosi: 883,60m2. Obiekt użytkowany uprzednio jako produkcyjny - przetwórstwa mięsa wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

Suma oszacowania wynosi 324 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 540,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 472,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 10, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA. w Wałbrzychu 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Szyszkowa, dolnośląskie

20 325 zł | Działka |

  • cena: 20 325 zł
Image things

Lubin, dolnośląskie

60 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 31,89 m2

  • cena: 60 000 zł
  • 1 881 za m2
Image things

Legnica, Fabryczna

130 000 zł | Lokal Użytkowy | 75,80 m2

  • cena: 130 000 zł
  • 1 715 za m2