Konarzyny, pomorskie

97 500 zł | Obiekt | 54,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kościerzynie z siedzibą przy Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna, pokój 0.04, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: -, położonej przy Działka nr 12/13 ,Konarzyny, 83-430 Stara Kiszewa, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka nr 12/13 o pow. 933 m2 ma kształt nieregularnego wieloboku, teren stosunkowo płaski, z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim, do linii brzegowej jeziora. Od strony wschodniej graniczy z działką nr 47, stanowiącą drogę dojazdową (własność gminy). Od strony północnej i południowej znajduje się zabudowa letniskowa. Od strony zachodniej teren do linii brzegowej jeziora nie jest zabudowany. Na dzień oględzin na przedmiotowej działce znajdowały się dwa budynki pełniące funkcję rekreacji indywidualnej, jeden budynek wybudowany przed 1995r. i drugi budynek wybudowany wg oświadczenia właściciela w 2007r. W stosunku do budynku wybudowanego w 2007r., zlokalizowanego po prawej stronie od wjazdu na teren działki, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie wydał decyzję nr PINB.7141.12.2017.ZT z dnia 13.03.2018r. nakazującą rozbiórkę samowolnie wzniesionego budynku, na koszt właściciela. Opis budynku wybudowanego przed 1995r. Obiekt wolnostojący, konstrukcji drewnianej, częściowo parterowy, częściowo parterowy z użytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym niesymetrycznym, niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie na betonowych słupach, o wymiarach 7,27 m x 9,16 m, z drewnianym tarasem o wymiarach 8,40m x 8,40m, wykonany systemem gospodarczym. Powierzchnia użytkowa budynku - 54,90 m2. W budynku brak łazienki i pomieszczenia WC. Obok budynku znajduje się drewniana „latryna”. Wyposażenie budynku w instalacje: - instalacja wodociągowa, woda z własnej studnia głębinowej, wybudowanej wg. oświadczenia w 2016r. - instalacja kanalizacyjna - zbiornik bezodpływowy „szambo”; - instalacja elektryczna; - ogrzewanie – elektryczne. Na mapie zasadniczej nie została ujawniona ani studnia, ani szambo. Brak też przyłącza energetycznego. Stan techniczny budynku - średni. Standard i stan funkcjonalno-użytkowy budynku w stosunku do aktualnych preferencji nabywców – niski (brak łazienki i wc). Budynek wymaga remontu. Obiekt wg oświadczenia pełnił dawniej funkcję baru. Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Gminy Stara Kiszewa znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu geodezyjnego wsi Konarzyny (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2724 z dnia 4 lipca 2013 r.). Przedmiotowy teren zgodnie z zapisami ww. planu znajduje się na obszarze w planie oznaczonym symbolem C020 – UT – tereny usług turystyki – istniejący ośrodek wczasowy. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP S.A. O/Kościerzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938. UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Pouczenie: 1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty. 2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii W terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 130 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Junoszyno, pomorskie

195 755 zł | Działka |

  • cena: 195 755 zł
Image things

Wiklino, pomorskie

444 273 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 444 273 zł
  • 444 273 za m2
Image things

Stężyca, pomorskie

78 000 zł | Działka |

  • cena: 78 000 zł