Chmielów, świętokrzyskie

156 150 zł | Dom | 171,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Zygmunt Jarosiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pokój sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy Osiedlowa 11,Chmielów, 27-400 Ostrowiec Św., dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Chmielów przy ul. Osiedlowej 11. W skład nieruchomości wchodzi działka o nr ewidencyjnym 322/2 z obrębu Chmielów. Powierzchnia działki wynosi 1100 m2. Kształt działki - nieregularny, wielobok. Dojazd bardzo dobry, boczna droga asfaltowa - ul. Osiedlowa. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 171 m2. Oprócz tego znajduje się tam szklarnia oraz drewniana altana (obiekty nieewidencyjne). Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 322/2.

Suma oszacowania wynosi 208 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 50 1020 2674 0000 2102 0003 2631.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Starachowice, świętokrzyskie

41 000 zł | Działka |

  • cena: 41 000 zł
  • cena: 40 000 zł
Image things

Luta, świętokrzyskie

104 478 zł | Działka |

  • cena: 104 478 zł