Nowy Kawęczyn, łódzkie

677 550 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Radosław Leśniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Strzyboga 20,Strzyboga, 96-115 Nowy Kawęczyn, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 903 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 677 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 15929700050188987820100001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach mieszczącym się pod adresem: Reymonta 12/14, Skierniewice, 96-100 Skierniewice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Leźnica Wielka, łódzkie

86 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,33 m2 | 4 piętro

  • cena: 86 000 zł
  • 1 450 za m2
Image things

Rawa Mazowiecka, łódzkie

95 400 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,46 m2 | 2 piętro

  • cena: 95 400 zł
  • 3 900 za m2
Image things

Mierzyn, łódzkie

29 000 zł | Działka |

  • cena: 29 000 zł