Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

447 333 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego będącego wspólną własnością dłużników: xx położonego przy ul.Srebrna 35, 85-950 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 29/11 o powierzchni 0,0940 ha, obręb 0329 oraz działkę gruntu 12/15 o powierzchni 0,0057 ha, obręb 0330 . Nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków produkcyjnych i warsztatowych z częścią administracyjno-socjalną. Nieruchomość położona jest w woj. kujawsko-pomorskim , miasto Bydgoszcz, ul.Srebrna 35, objęta jest księgą wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, stanowi własność dłużników: xBudynek administracyjno-socjalny znajduje się we frontowej części nieruchomości, jest to budynek parterowy, podpiwniczony. Na partxrze znajdują się pomieszczenia biurowe, a w piwnicy pomieszczenia socjalne i węzeł cieplny. Z tego budynku są wyjścia do hali warsztatowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 124,0m². Hala produkcyjna znajduje się w zachodniej części działki i jest wybudowana na granicy działki. Jest to hala jednonawowa, niepodpiwniczona. W tylnej części hali jest wydzielone pomieszczenie malarni. Powierzchnia użytkowa wynosi 281,5m². Hala warsztatowa znajduje się w środkowej części działki. Jest to hala jednonawowa, niepodpiwniczona. Od strony wschodniej przylegają do niej pomieszczenia: warsztat pomocniczy i magazynek. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 212,0m². Hala magazynowa znajduje się we wschodniej części działki. Jest to hala jednonawowa, niepodpiwniczona. Składa się z dwóch pomieszczeń różniących się przekryciem oraz kierunkiem spadku połaci dachowej. Powierzchnia użytkowa wynosi 131,3m². Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, ul.Mińskiej, ale z tej ulicy jest tylko wejście na nieruchomość przez jednoskrzydłowe drzwi stalowe. Właściciel nieruchomości korzysta z wjazdu na nieruchomość od strony ul.Srebrnej. Wjazd ten odbywa się przez działki o numerach ewidencyjnych 12/2 i 29/10, stanowiące drogę wewnętrzną będącą własnością innej osoby. Nieruchomość jest podłączona do urządzeń infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz sieci cieplnej. Suma oszacowania wynosi 671 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 447 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 10201462 0000 7202 0022 4238. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN 24.02.2020 11:00 - 11:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

3 700 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 3 700 000 zł
  • 3 700 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1 300 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 1 300 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

165 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,71 m2 | Parter

  • cena: 165 000 zł
  • 3 387 za m2