Białystok, Jaroszówka

4 191 793 zł | Obiekt | 1 383,43 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika:xx
położonej: 15-157 Białystok, ul. Skalna 1,
oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 15 Bagnówka jako działki o nr geod.: 9/58 o pow. 832m2, 9/59 o pow. 605m2, 9/60 o pow. 438 m2. Łączna powierzchnia wynosi 1875 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym o charakterze pensjonatu o pow. zabudowy 455,65 m2, pow. użytkowej 1.383,43 m2, kubaturze 5.850,98 m3.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Suma oszacowania wynosi 5 589 057,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 191 792,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 558 905,70zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 13.03.2020r. na konto komornika:
Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692
UWAGA: Przedmiotowa nieruchomość stanowi gsospodarczo zorganizowaną całość z nieruchomością opisaną w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiącej działki o nr 9/67 i nr 9/66, której licytacja odbędzie się w dniu 17.03.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Izby Komorniczej w Białymstoku przy ul. Sybiraków 15 lok. 2A , w trybie określonym w art. 1013 (6) kpc.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (w Czytelni Sądu Rejonowego) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Białystok, Centrum

148 300 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,54 m2 | 1 piętro

  • cena: 148 300 zł
  • 5 196 za m2
Image things

Białystok, Zawady

91 200 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,78 m2 | Parter

  • cena: 91 200 zł
  • 4 004 za m2
Image things

Białystok, Piaski

211 425 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 46,20 m2 | 7 piętro

  • cena: 211 425 zł
  • 4 576 za m2