Świebodzice, dolnośląskie

168 750 zł | Lokal Użytkowy | 214,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L.Okulickiego 2, 58-100 Świdnica, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego będącego wspólną własnością dłużników: xx położonego przy ul. Biskupa Ignacego Krasickiego 18, 58-160 Świebodzice, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja samodzielnego lokalu użytkowego stanowiącego lokal niemieszkalny o pow. 214m2 położonego na parterze i piętrze budynku mieszkalno - użytkowego oddanego do użytku w 1850 roku, w przeszłości wykorzystywany do produkcji piekarniczej, stan techniczny i standard lokalu niski, dostęp do lokalu z drogi publicznej ( ul. Krasickiego ) oraz od tyłu budynku, do lokalu doprowadzono wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej, ogrzewanie instalacją CO zasilaną kotłem gazowym, w MPZP teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 21.04.2020r. o godz.11:00-11:15 - chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego a w Sądzie Rejonowym w Świdnicy (ul.Okulickiego 2-4) akta postępowania egzekucyjnego po ich wcześniejszym przekazaniu przez komornika.

Suma oszacowania wynosi 225 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
21.04.2020 11:00 - 11:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Sobótka, dolnośląskie

120 000 zł | Działka |

  • cena: 120 000 zł
Image things

Wrocław, Psie Pole

810 000 zł | Działka |

  • cena: 810 000 zł
Image things

Głogów, dolnośląskie

170 000 zł | Działka |

  • cena: 170 000 zł