Celestynów, podkarpackie

510 000 zł | Dom | 156,34 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

km 93/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu  z siedzibą w Zgierzu (95-100) ul. ks. J. Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) prowadzący w sprawie
Km 93/19 egzekucyjne w celu zniesienia współwłasności  zabudowanej nieruchomości  położonej: Katarzynów , ul. Jodłowa 9, obręb Celestynów, gmina Ozorków  stanowiącej działkę nr 307 o obszarze 0,0932 ha dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X  poprzez sprzedaż tej nieruchomości zabudowanej w drodze licytacji - na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  02 KWIETNIA 2020r. o godz.14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr XI,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   położonej:  
Katarzynów , ul. Jodłowa 9, obręb Celestynów, 95-035 gmina Ozorków  
dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych   
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X    

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę gruntu o nr 307 o pow. 0,0932ha, użytek B, obręb 4 Celestynów. Przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blisko lasu w terenie miejscowości dogodnie skomunikowanej z miejscowością rekreacyjną Sokolniki Las.     Teren uzbrojony w media: wodę i ee. Dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.  Odprowadzenie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków. Na budynku widoczne jest przyłącze gazu propan-butan.
Teren działki zagospodarowany – utwardzenie wjazdu i tarasu z kostki granitowej, trawa oraz
liczne nasadzenia roślinne ozdobne pełniące funkcję zieleni izolacyjnej. Teren ogrodzony siatką
oraz od frontu płotem murowanym z przęsłami drewnianymi (jest tu furtka oraz przesuwna
brama na wprost wjazdu do garażu).
Główną zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący,
parterowy z poddaszem użytkowym bez piwnic. Budynek wniesiony w technologii tradycyjnej, Budynek w technologii tradycyjnej, murowany. Dach  drewniany kryty dachówką. Budynek ma następujące parametry powierzchniowo-kubaturowe: pow. zabudowy: 123,98m2, pow. całkowita: 251,20m2, pow. użytkowa: 156,34m2, kubatura: 790m3.

Suma oszacowania wynosi 680 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   
510 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6  (I Co 333/19)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lipie, podkarpackie

6 977 zł | Działka |

  • cena: 6 977 zł
Image things

Nowe Sady, podkarpackie

18 000 zł | Działka |

  • cena: 18 000 zł
Image things

Zawadka, podkarpackie

25 000 zł | Działka |

  • cena: 25 000 zł