Kraków, Zwierzyniec

2 126 250 zł | Dom | 263,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Marcin Godyń


Kancelaria Komornicza, Wybickiego 1, Kraków, 31-261 Kraków


tel. 123490487 / fax. 123490487


Sygnatura: KM 265/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-143, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy Becka 29a, 30-236 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w Krakowie oznaczona jako działki nr 153/18 i nr 153/19, obręb 7 Krowodrza o łącznej powierzchni 0,1147 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Józefa Becka 29a (powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego przyjętego do celów szacunkowych: 263 m2).


Suma oszacowania wynosi 2 835 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 126 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 283 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących następującym dniu:


Data oględzin Godziny oględzin
16.03.2020 11:00 - 11:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Marcin GodyńImage things

Kraków, Prądnik Czerwony

1 220 320 zł | Lokal Użytkowy | 196,29 m2

  • cena: 1 220 320 zł
  • 6 217 za m2
Image things

Kraków, Swoszowice

106 997 zł | Mieszkanie | 65,20 m2

  • cena: 106 997 zł
  • 1 641 za m2
Image things

Kraków, Podgórze

217 252 zł | Mieszkanie | 29,30 m2 | Parter

  • cena: 217 252 zł
  • 7 415 za m2