Białogard, zachodniopomorskie

77 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,50 m2 | 1 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie


Dariusz Makrocki


Kancelaria Komornicza, Połczyńska 10, Białogard, 78-200 Białogard


tel. (94) 312-29-51 / fax. (94) 311-30-60


Sygnatura: Km 419/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Zwycięstwa 3/2,Białogard, 78-200 78-200, dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,50 m2 oraz udziału wynoszącego 182/1000 części we współwłasności czterech działek gruntu numer 510, 511, 512, 513 o łącznej powierzchni 1533 m2.
Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia , łazienka z wc i przedpokój.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 9,00 m2. Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ulicy Zwycięstwa numer 3/2.


Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: P.K.O. BP S.A. O. Centrum w Kołobrzegu 43 1020 2821 0000 1202 0024 9318.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyDariusz MakrockiHistoryczne ceny

Image things

Białogard, zachodniopomorskie

565 374 zł | Obiekt | 449,10 m2

  • cena: 565 374 zł
  • 1 259 za m2
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

328 500 zł | Obiekt | 253,40 m2

  • cena: 328 500 zł
  • 1 296 za m2
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

1 297 089 zł | Obiekt | 7 886,00 m2

  • cena: 1 297 089 zł
  • 164 za m2