Tarnobrzeg, podkarpackie

86 738 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,47 m2 | 4 piętro

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu


Helena Serafin


Kancelaria Komornicza, Dominikańska 11, Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg


tel. 15 8225868 / fax. 15 8225868


Sygnatura: Km 305/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALUKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Helena Serafin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2020 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z siedzibą przy Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx/strong>, położonego przy ul. Waryńskiego 14/47, 39-400 Tarnobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 115 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 737,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 565,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 32 1240 2744 1111 0000 4004 4901.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Licytanci biorący udział w licytacji własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający w/w prawo do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tego prawa na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie tego prawa. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu ze swojego majątku odrębnego i na rzecz majątku odrębnego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek odrębny.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 27, Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Helena SerafinHistoryczne ceny

Image things

Tarnobrzeg, podkarpackie

300 000 zł | Działka |

  • cena: 300 000 zł
Image things

Tarnobrzeg, podkarpackie

52 500 zł | Działka |

  • cena: 52 500 zł
Image things

Tarnobrzeg, podkarpackie

49 000 zł | Działka |

  • cena: 49 000 zł