Ostrów, podkarpackie

98 189 zł | Dom | 73,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu


Mariusz Stasiak


Kancelaria Komornicza, Moniuszki 10/8, Przemyśl, 37-700 Przemyśl


tel. 166786752 / fax. 166786752


Sygnatura: KM 750/13


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Ostrów 86,Ostrów, 37-700 Przemyśl, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działki o nr ewid. 87/63 położonej w miejscowości Ostrów w gminie Przemyśl w obrębie ewidencyjnym Ostrów, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia w/w nieruchomości wynosi 0,2483ha i stanowi tereny mieszkaniowe (B) na powierzchni 0,0428ha, a na powierzchni 0,2055ha stanowi grunty orne (RII). Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (budynek wolnostojący, parterowy, wykonany w technologii drewniano-murowanej, częściowo podpiwniczony, ze strychem gospodarczym, o powierzchni użytkowej 73,20m.kw..) oraz budynkiem gospodarczym (budynek wolnostojący o konstrukcji murowanej, bez podpiwniczenia, z poddaszem gospodarczo-składowym, o powierzchni ogólnej 34,62m.kw.).
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze obejmującym tereny osiedleńcze z usługami rozproszonymi, o występujących ograniczeniach z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obszarów zagrożonych powodzią.


Suma oszacowania wynosi 147 284,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 189,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 728,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 62102042740000110200026146.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Mariusz StasiakImage things

Ostrów, małopolskie

213 782 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 213 782 zł
  • 213 782 za m2