Świętoszów, dolnośląskie

56 067 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,20 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu


Grzegorz Krukar


Kancelaria Komornicza, Sądowa 7, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec


tel. 756448153 / fax. 757890892


Sygnatura: Km 121/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 12, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy ul. Klonowa 2B/6, 59-726 Świętoszów, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Prawo do odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 ( I piętro, przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, łazienka ) o powierzchni użytkowej 45,20 m² oraz pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 2,19 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 233/10000 w prawie własności gruntu położonej w Świętoszowie przy ul. Klonowej 2B, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Krzysztofa Wenzel.


Suma oszacowania wynosi 84 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Centrum w Bolesławcu 81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Grzegorz KrukarImage things

Świętoszów, wielkopolskie

43 470 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,05 m2 | 3 piętro

  • cena: 43 470 zł
  • 1 173 za m2
Image things

Świętoszów, dolnośląskie

49 050 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,77 m2 | 4 piętro

  • cena: 49 050 zł
  • 1 072 za m2
Image things

Świętoszów, dolnośląskie

50 400 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,27 m2 | 4 piętro

  • cena: 50 400 zł
  • 1 352 za m2