Wyszewo, zachodniopomorskie

35 400 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 51,87 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Sylwia Szczepaniak


Kancelaria Komornicza, Głowackiego 6, Koszalin, 75-402 Koszalin


tel. 94 346 35 58 / fax. 94 346 35 58


Sygnatura: Kmp 56/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Szczepaniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2020 o godz. 09:10 pod adresem: Sąd Rejonowy I Wydz. Cywilny W Koszalinie, Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 1A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy ,Wyszewo, 76-015 Manowo, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 3 położony w Wyszewie 64


Suma oszacowania wynosi 47 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 55150010961210900301450000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Sylwia SzczepaniakImage things

Łoźnica, zachodniopomorskie

21 000 zł | Działka |

  • cena: 21 000 zł
Image things

Chociwel, zachodniopomorskie

29 900 zł | Działka |

  • cena: 29 900 zł
Image things

Daszewo, zachodniopomorskie

169 875 zł | Działka |

  • cena: 169 875 zł