Parczów, łódzkie

59 850 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Opocznie


Zastępca Beata Wujek


Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 59C 59C, Paradyż, 26-300 Opoczno


tel. 660741725 / fax. 44 755 33 10


Sygnatura: Km 383/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Zastępca Beata Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opocznie z siedzibą przy Biernackiego , 26-300 Opoczno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy ,wieś Parczów 138, 26-307 gm. Białaczów, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 79 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKo BP SA O/Piotrków Tryb. 43 10203916 0000 0202 0082 5125.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Zastępca Beata WujekImage things

Wola Bachorska, łódzkie

9 800 zł | Działka |

  • cena: 9 800 zł
Image things

Wieluń, łódzkie

97 150 zł | Działka |

  • cena: 97 150 zł
Image things

Biała, łódzkie

121 125 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 121 125 zł
  • 121 125 za m2