Bydgoszcz, Fordon

119 800 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 49,73 m2 | 1 piętro

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Jarosław Kuna

Kancelaria Komornicza, Rejtana 3, Bydgoszcz, 85-032 Bydgoszcz

tel. 52 3223569 / fax. 52 3493862

Sygnatura: Km 12415/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy ul. Wyzwolenia 47/4, 85-790 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny

Suma oszacowania wynosi 179 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 90102014620000740200224253.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
27.02.2020 13:00 - 13:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Kuna


Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1 300 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 1 300 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

165 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,71 m2 | Parter

  • cena: 165 000 zł
  • 3 387 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

30 200 zł | Garaż | 16,47 m2

  • cena: 30 200 zł
  • 1 834 za m2