Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

66 206 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,07 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim


Zygmunt Jarosiński


Kancelaria Komornicza, Wardyńskiego 15b, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel. 041-262-02-73 / fax. 041-262-02-73


Sygnatura: Km 1032/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Zygmunt Jarosiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pokój sala nr 9, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy os. Stawki 48/75, 27-400 Ostrowiec Św., dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa mieszkalna wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w 3407/257100 części, położona w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski na os. Stawki 48/75, o powierzchni użytkowej 34,07 m2


Suma oszacowania wynosi 88 275,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 206,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 827,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 50 1020 2674 0000 2102 0003 2631.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Zygmunt JarosińskiHistoryczne ceny

  • cena: 50 000 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

340 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 340 000 zł
  • 340 000 za m2
  • cena: 40 000 zł