Sławno, zachodniopomorskie

117 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 73,50 m2 | 1 piętro

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sławnie


Marcin Borek


Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 23, Sławno, 76-100 Sławno


tel. 59 810 21 62 / fax. 59 810 21 62


Sygnatura: Km 1079/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcin Borek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sławnie z siedzibą przy ul Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno, pokój sala 2, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy ul. Gdańska 68/2, 76-100 Sławno, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 73,50m2 wraz z udziałem do 50/100 części wspólnych bydynku
należącej do dłużników: xx
położonej: 76-100 Sławno, ul. Gdańska 68/2, Sławno, :
dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X


Suma oszacowania wynosi 156 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 57 1020 4681 0000 1702 0027 2211.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin BorekImage things

Myślibórz, zachodniopomorskie

16 733 zł | Działka |

  • cena: 16 733 zł
Image things

Pobierowo, zachodniopomorskie

245 250 zł | Dom | 42,05 m2

  • cena: 245 250 zł
  • 5 832 za m2
Image things

Tuczno, zachodniopomorskie

980 960 zł | Działka |

  • cena: 980 960 zł