Gdańsk, Rudniki

1 465 041 zł | Obiekt | 1 141,82 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 465 041 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 1 141,82 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 1 283 zł
 • Ulica: Płońska 30
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 225 391 zł
 • Numer oferty: 54955X128704613
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-30 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art. 110 w § 3 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.e.a." podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, przy ul. Rzeźnickiej 54/56, w pokoju nr 315 odbędzie się trzecia licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na nim budynku należącego do zobowiązanego: xx z ograniczoną odpowiedzialnością położonego w Gdańsku przy ul. Płońska 30, 80-711 Gdańsk w skład której wchodzą:

- działka nr 254/1, obręb ewidencyjny 300, o powierzchni 16.988 m2 położona w Gdańsku przy ul. Płońska 30, 80-711 Gdańsk, zabudowana budynkiem warsztatowo - magazynowym o powierzchni użytkowej 1.141,82 m2 dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na nim budynku wynosi 2.253.909,80 zł.

Podana kwota jest kwotą brutto i zawiera podatek VAT. (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych 80/100) zaś cena wywołania jest równa 65% oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 1.465.041,40 zł.

Podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest kwotę 225.391,00 zł.

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji.

Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego o nr 91 1010 1140 0149 4813 9120 RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.pomorskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów na tablicach informacyjnych. 06 0000 i w tym przypadku w licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Zgodnie z art. 111d § 3 u.p.e.a. w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Image things

Gdańsk, pomorskie

260 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 59,60 m2 | 3 piętro

 • cena: 260 250 zł
 • 4 367 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

1 689 750 zł | Lokal Użytkowy | 166,27 m2

 • cena: 1 689 750 zł
 • 10 163 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

520 500 zł | Dom | 143,00 m2

 • cena: 520 500 zł
 • 3 640 za m2