Leginy , Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 489 000 zł | 394,62 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Reszla ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej:
- działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 201/3 o pow. 4784 m2 KW XXXX/XXXXXXXX/X położoną w obrębie geodezyjnym Leginy gm. Reszel zabudowaną budynkiem według ewidencji mieszkalnym Nr 61 ( budynek po byłej szkole) o pow. użytkowej 394,62 m2 z piwnicą o pow. 33,86 m2 wraz z 2 budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 106,78 m2 posadowionymi na w/w działce.
III przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ do przetargu nie przystąpiła żadna osoba.
Działka o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem byłej szkoły i budynkiem gospodarczym 2 częściowym, położona przy zwartej części zabudowy, bezpośrednio przy drodze utwardzonej (asfalt) łączącą drogi Reszel-Biskupiec w oddaleniu o około 8.5 km od centrum Reszla, 26 km od Biskupca i 25 km od Kętrzyna. W bezpośrednim sąsiedztwie położone są nieruchomości zabudowane mieszkalno usługowe i kościół oraz tereny rolnicze. W pobliżu przepływa rzeka Sajna i znajduje się jezioro Legińskie. Teren, zaopatrzony jest w energię elektryczną (siła), sieć wodną i kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z kotłowni własnej położonej w podpiwniczeniu budynku. .
. Cena wywoławcza: 489 000,- zł,
w tym: cena budynku - 348 559,20 zł., cena gruntu - 121 565,40 zł. cena budynku gospodarczego - 18 875,40 zł.
• Wysokość wadium: 48 900,- zł
• Postąpienie ( minimum ): 4 890,- zł
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w
Reszlu, , przy ul. Reymonta 1-4, pokój nr 3. 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 09.03.2020 r. na konto Urzędu w BS w
Reszlu Nr 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004 w taki sposób aby do dnia 9 marca 2020 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium na daną
nieruchomość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.
W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykle pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości,
będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który
wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone
wadium, podlega zapłacie nie później niż do wyznaczonego terminu zawarcia umowy
notarialnej. 6. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) sprzedaż nieruchomości
użytkowej wraz z przynależnym gruntem zwolniona jest z podatku VAT. 7. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca. 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w
ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Reszla może odstąpić od zawarcia umowy, a
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Reszel uchwalonego przez Radę Miejską w Reszlu Uchwała Nr XXXIII/135/2017 z dnia 23.02.2017 r., położona jest na terenie oznaczonym
jako obszary zabudowanych wiejskich jednostek osadniczych - zwarta zabudowa. 10. Gmina Reszel nie posiada sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej
zbywanej nieruchomości. Brak tego świadectwa nie stanowi przeszkody w zbyciu nieruchomości. W związku z tym, nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie ma obecnie, ani nie będzie miał w przyszłości, żadnych roszczeń
finansowych w stosunku do Gminy, związanych z brakiem świadectwa. 11. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem nieruchomości.
Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan nieruchomości jest mu znany i że jest świadomy, iż nieruchomość wymaga remontu. Wydanie nieruchomości
nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. 12. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją obejrzeć po uprzednim
uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Panią Grażyną Gałką, podinspektor ds. gospodarki
nieruchomościami, tel. kontaktowy: 89 755 39 20, w godz. od 730 do 1530. 13. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte
w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(jedn. tekst Dz. U. z 2016 poz. 1061.). 14. Informacji dotyczących przetargu udziela pracownik Urzędu Pani Grażyna Gałka, telefon
89 755 39 20, w godz. od 730 do 1530. 15. Burmistrz Reszla zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
BURMISTRZ RESZŁA
Marek Janiszewski
Sporządziła: Grażyna Gałka

  • cena: 678 750 zł
  • 678 750 za m2
Image things

Ostrowite , Warmińsko-Mazurskie

45 400 zł | Mieszkanie | 54,63 m2 | Parter

  • cena: 45 400 zł
  • 831 za m2
Image things

Orneta , Warmińsko-Mazurskie

105 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 105 000 zł
  • 1 832 za m2