Olsztyn, warmińsko-mazurskie

70 000 zł | Lokal Użytkowy | 26,36 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PREZYDENT OLSZTYNA
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7B, znajdującego się na III piętrze budynku nr 6, położonego przy ul. Warmińskiej wraz ze sprzedażą udziału 23/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w gruncie (obręb 72, działki nr 134 i 133/2 o łącznej pow. 528 m2 , zapisane w księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X).

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 26,36 m2; w tym:
powierzchnia piwnicy 3,13 m2
powierzchnia przynależnego wc (na II piętrze) - 1,35 m2

Cena wywoławcza nieruchomości - 70 000,00 zł
w tym: cena lokalu - 62 000,00 zł
cena 23/1000 części gruntu /dz. nr 134 i 133/2/ - 8 000,00 zł

Budynek przy ul. Warmińskiej 6 wraz z działkami nr 134 i 133/2 wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego i podlega ochronie konserwatorskiej.
Wszelkie prace w budynku oraz w granicach ww. działek należy wykonywać zgodnie z zapisem ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2067 ze zm.) po uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Cena lokalu oraz cena udziału w gruncie zostaną obniżone o 50%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / t.j. z 2018r. poz. 2174 ze zm./.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 20 marca 2020r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.
Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 najpóźniej do dnia 16 marca 2020 r.
Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 16 marca 2020 r.

Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

164 133 zł | Działka |

  • cena: 164 133 zł
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

140 867 zł | Działka |

  • cena: 140 867 zł
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

618 800 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 618 800 zł
  • 618 800 za m2