Zawadzkie, opolskie

75 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,11 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 75 000 zł
 • Miasto: Zawadzkie
 • Powierzchnia: 37,11 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 2 021 zł
 • Ulica: Opolska 50
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 500 zł
 • Numer oferty: 54938X128664799
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-12 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (1) przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 17, zlokalizowanego na drugim (II) piętrze w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Opolskiej 50 w Zawadzkiem, na nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 460/5 z mapy 2, o powierzchni 0,1523 ha, obręb Zawadzkie, objętej księgą wieczystą Nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis lokalu mieszkalnego Nr 17 oraz budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Opolskiej 50: Lokal mieszkalny Nr 17 przy ulicy Opolskiej 50 w Zawadzkiem mieści się w budynku mieszkalnym 18 - lokalowym, 2 - klatkowym, 3 - kondygnacyjnym, zlokalizowanym na nieruchomości o kształcie regularnym, położonej wśród zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, w roku 1954, murowany z cegły, ocieplony, całkowicie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Stan techniczny budynku - dobry. Dojazd do nieruchomości - dogodny (z ul. Opolskiej). Lokal mieszkalny, położony na drugim piętrze, składa się z: jednego pokoju, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC. Drzwi zewnętrzne - drewniane, stolarka okienna PCV. Stan techniczny i funkcjonalny lokalu - dobry. Instalacje w lokalu: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewanie - z sieci miejskiej. Pomieszczenie przynależne – piwnica (mieszcząca się w budynku mieszkalnym). Dla ww. lokalu mieszkalnego nie założono księgi wieczystej – zostanie założona po sprzedaży. Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z przynależnościami wynosi 47,67 m2 (w tym: powierzchnia użytkowa lokalu - 37,11 m i powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych - 10,56 m). Lokal podlega sprzedaży wraz z udziałem ułamkowym we współwłasności części wspólnych budynku oraz gruntu wynoszącym 4767/105782 części.
Obciążenia nieruchomości: Prawo przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych wieczystych użytkowników, właścicieli, a także posiadaczy działek Nr: 460/1, 460/2, 460/3, 460/6, biegnące pasmem szerokości 3 metrów wzdłuż granicy działek Nr: 460/6 i 460/5, ustanowione nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z niniejszej nieruchomości, ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami rzeczowymi ani obligacyjnymi na rzecz osób trzecich. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem byłaby ww. nieruchomość. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie: - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem 17MWU (znaczna część działki), - teren drogi publicznej klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDG (niewielka część działki). Szczegółowe zasady kształtowania zabudowy dostępne są na stanowisku do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (pok. Nr 303) oraz na stronie internetowej www.zawadzkie.pl/ (zakładka: Dokumenty Planistyczne - Plan Zagospodarowania Przestrzennego). Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość jest zagospodarowana zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym nie wyznacza się sposobu i terminu jej zagospodarowania. Oględzin nieruchomości (lokalu) można dokonać w terminie uzgodnionym wcześniej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. o godz. 10° w sali narad (I piętro, pok. Nr 201) w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem. Burmistrzowi Zawadzkiego przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem ułamkowym we współwłasności części wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 75.000,00 zł.
Minimalne postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wadium dla lokalu wyznaczonego do sprzedaży ustalono w wysokości 7.500 zł. Wadium podlega zapłacie w pieniądzu (PLN) na konto depozytowe Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, w terminie do dnia 12 marca 2020 r. Jeżeli wadium będzie wpłacone w formie przelewu, za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto bankowe. Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny należnej gminie Zawadzkie. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione przez nich wadium zwrócone zostanie bez odsetek, na wskazane konto, nie później niż przed upływem
3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Podmiot, który przetarg wygra, jest zobowiązany do zapłaty ceny nabytych praw odpowiednio na rachunek gminy Zawadzkie, najpóźniej przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W razie uchylenia się podmiotu od zawarcia umowy lub niestawienia się do umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, bez usprawiedliwienia, Burmistrz Zawadzkiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i podmioty posiadające osobowość prawną, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 1) oświadczenie uczestnika, że zapoznał się on ze wszystkimi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu uczestniczącego w przetargu, z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadkach prawem
przewidzianych), 3) dowód tożsamości (do wglądu), 4) aktualny wypis lub komputerowy wydruk z właściwego rejestru lub ewidencji (np. KRS, CEIDG), jeżeli uczestnik jest osobą prawną lub jeżeli jego działalność
wymaga takiego wpisu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,
oświadczenie uczestnika, że w stosunku do niego nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, że nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, że nie toczy się w stosunku do niego jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne, zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, że uczestnik przetargu nie zalega z podatkami lub uzyskał odroczenie ich zapłaty albo zgodę na zapłatę w ratach, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu (w przypadku osób fizycznych - oświadczenie), zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że uczestnik przetargu nie zalega z płatnością składek ubezpieczeniowych lub uzyskał odroczenie ich zapłaty albo zgodę na zapłatę w ratach, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu (w przypadku osób fizycznych
- oświadczenie), 8) zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, jeżeli uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (w przypadkach prawem przewidzianych).
7)
Informacji o przetargu i o jego przedmiocie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem - pokój Nr 301, tel. 77 4623142 lub 77 4623143 - w poniedziałki od 80 do 17o, od wtorku do czwartku od 7 do 15°, w piątki od 70 do 14", z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji na stronie internetowej: www.zawadzkie.pl oraz www.bip.zawadzkie.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości - Ogłoszenia o przetargach), a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zawadzkie, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem i na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach Żędowice i Kielcza.
Zawadzkie, 2020-02-05
BURMISTRZ
Mariusz Stachowski

Image things

Zawadzkie, opolskie

68 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,20 m2 | Parter

 • cena: 68 000 zł
 • 1 441 za m2