Chełmek, małopolskie

136 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,88 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 136 000 zł
 • Miasto: Chełmek
 • Powierzchnia: 38,88 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 3 498 zł
 • Ulica: Generała Andersa 5
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 600 zł
 • Numer oferty: 54921X128624985
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-20 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Chełmku przy ul. Generala Andersa 5 na II piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 38,88 m2 za cenę wywoławczą 136.000,00 złotych słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100.
W/w nieruchomość lokalowa zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 836/145 obręb Chełmek o powierzchni 0.0603 ha.
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V ksiąg Wieczystych, kW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 3888/126905 oraz ułamkowej części gruntu.
W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przedmiotowy lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno kanalizacyjną, gazową. Ogrzewany poprzez piec węglowy, kaflowy zabudowany w pokoju. Dodatkowo w pomieszczeniu kuchni znajduje się piec węglowy stalowy kuchenny. Ciepła woda dla potrzeb łazienki i kuchni przygotowywana była w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczu wody tzw. „bojlerze elektrycznym” zabudowany w pomieszczeniu kuchni. Na klatce schodowej nad drzwiami wejściowymi do lokalu znajduje się pion centralnego ogrzewania z licznikiem ciepła, który przewidziany jest do zasilania przedmiotowego lokalu. Przyłącze centralnego ogrzewania zasilane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nabywca lokalu po wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, będzie miał możliwość ogrzewać lokal z miejskiej sieci ciepłowniczej. Lokal usytuowany na II piętrze. Stolarka okienna - okna drewniane, podwójne, skręcane - nieszczelne i wypaczone. Całość stolarki okiennej wymaga remontu, konserwacji, dopasowania i renowacji oraz uzupełnienia przeszkleń lub wymiany. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne typowe płytowe pełne – bez wymiany. Skrzydła drzwiowe typowe płytowe pełne i przeszklone – bez wymiany. Skrzydła drzwiowe typowe płytowe pełne i przeszklone – bez wymiany. Całość stolarki drzwiowej, głównie ze względu na wiek o znacznym stopniu zużycia. Podłogi - w przedpokoju, kuchni, łazience na posadzce fragmenty wykładzin typu PCV, w pokojach deski drewniane, pomalowane farbami olejnymi. Posadzki wymagają remontu i wyrównania podłoża. Okładziny typu PCV do wymiany. Ściany - tynki cementowe-wapienne, w całym lokalu na ścianach głównie tapety i malowanie kredowe. Tynki z ubytkami i pęknięciami o słabej strukturze. Wymagają napraw, uzupełnień i wyrównania powierzchni. Wyposażenie lokalu w instalacje ocenia się jako dobre, funkcjonalność lokalu jako korzystną.
Budynek, w którym jest zlokalizowany przedmiotowy lokal jest budynkiem trzykondygnacyjnym o niemieszkalnym użytkowym poddaszem. Jest obiektem całkowicie podpiwniczonym, wybudowanym w 1954r. Budynek posiada trzy segmenty segmenty z oddzielnymi wejściami i klatkami schodowymi. Znajduje się w nim łącznie 24 lokale mieszkalne. Zarządcą przedmiotowego budynku jest Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8. Konstrukcja budynku: fundamenty żelbetowe. Sciany murowane z cegły. Schody Zelbetowe, wyłożone lastriko. Poręcze i balustrady stalowe. Dach krokwiowy, wielospadowy kryty blachodachówką. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek wyposażony w instalacje: energii elektrycznej, wodno - kanalizacyjną, gazową, piony centralnego ogrzewania na klatkach schodowych.
Do dnia 19 listopada 2019 roku osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) mogły składać wnioski o jej nabycie.
Uczestnicy przetargu winni: a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych - pełną nazwę firmy oraz jej siedzibę i dopisek "wadium - ul. Generala Andersa 5/7". b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. c) Legitymować się dowodami osobistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-U, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach. d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu. e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. f) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć oświadczenie o:
• zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości lokalowej,
• zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie przetargu oraz
przyjęciu ich bez zastrzeżeń, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanego w skrócie RODO.
Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie 13.600,00 złotych, należy wpłacić w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 20 lutego 2020 roku, wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 73 1020 2528 0000 0602 0475 9017 z dopiskiem "wadium - Generala Andersa 5/7".
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości lokalowej, pozostałym uczestnikom niezwłocznie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LUTEGO 2020 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU UL. KRAKOWSKA 11 O GODZ. 11.00.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości lokalowej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-35 lub 31 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Chełmek, dnia 15 stycznia 2020 roku.
Bukmistrz
Andrzej Saternus

Image things

Chełmek, małopolskie

28 780 zł | Działka |

 • cena: 28 780 zł