Chełmek, małopolskie

137 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,00 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 137 000 zł
 • Miasto: Chełmek
 • Powierzchnia: 48,00 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 2 854 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego 3
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Numer oferty: 54920X128622643
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-20 - Co to znaczy?

Opis

)
BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA
Il przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3 na II piętrze, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, 2 przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 48,00 m2 za cenę wywoławczą 137.000,00 złotych słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100.
W/w nieruchomość lokalowa zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 25 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11. Cena wywoławcza do Il przetargu nie została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z I przetargu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 1269/36 obręb Libiąż Wielki o powierzchni 0.0958 ha.
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V ksiąg Wieczystych, kW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 48000/189975 oraz ułamkowej części gruntu.
W/w nieruchomość lokalowa jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Stolarka okienna: okna drewniane podwójne, skręcane, nieszczelne i wypaczone z brakami w przeszkleniach. Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe stalowe, wzmocnione, po wymianie. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne: typowe, płytowe, pełne i przeszklone z brakami w przeszkleniach. Lokal ogrzewany poprzez instalację centralnego ogrzewania zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wykonana z rur giętkich i wyposażona z grzejniki stalowe płytowe. W pomieszczeniach łazienki grzejnik łazienkowy tzw. „drabinkowy". Grzejniki wyposażone w zawory i głowice termostatyczne. Ciepła woda dla łazienki i kuchni przygotowywana jest w gazowym przepływowym podgrzewaczu, tzw. „jenkersie", który jest zabudowany w pomieszczeniu kuchni. Podłogi: w całym lokalu wylewka cementowa. W pomieszczeniach pokoi i przedpokoju płytki PCV, w kuchni posadzka osłonięta fragmentami wykładzina typu PCV, w łazience płytki terakoty. Ściany: tynki cementowo - wapienne, w pokojach w przedpokoju na scianach malowanie kredowe. W łazience płytki, w kuchni malowanie i częściowo tapety. Tynki wymagają napraw, uzupełnień i wyrównania. W pomieszczeniu kuchni znajduje się zlewozmywak 2 komorowy, emaliowany z baterią ścienną. W łazience wanna stalowa emaliowana z baterią, umywalka z baterią ścienną oraz miska ustępowa z dolnopłukiem z PCV. Lokal mieszkalny wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest obiektem trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, wybudowanym w 1966 r.. Budynek posiada pięć klatek schodowych, znajduje się w nim 45 lokali mieszkalnych. Zarządcą przedmiotowego budynku jest Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8. Budynek jest ocieplony styropianem z wyprawą elewacyjną. Budynek jest wyposażony w instalacje: energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania. Ciepła woda jest przygotowywana w gazowych przepływowych podgrzewaczach wody. Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują większych uszkodzeń. Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania dobry. Instalacja gazowa w stanie technicznym zadowalającym. Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry.
Do dnia 21 czerwca 2019 roku osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) mogły składać wnioski o jej nabycie.
Uczestnicy przetargu winni: a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę firmy oraz jej siedzibę i dopisek "wadium - adres nieruchomości lokalowej". b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. c) Legitymować się dowodami osobistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-U, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach. d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu. e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. f) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć oświadczenie o:
• zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości lokalowej,
• zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie przetargu oraz
przyjęciu ich bez zastrzeżeń, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanego w skrócie RODO.
Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu w kwocie 14.000,00 złotych, należy wpłacić w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 20 lutego 2020 roku, wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 73 1020 2528 0000 0602 0475 9017 z dopiskiem "wadium - Wojska Polskiego 3/9".
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości lokalowej, pozostałym uczestnikom niezwłocznie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LUTEGO 2020 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11 O GODZ. 11.30.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości lokalowej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-35 lub 31 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Chełmek, dnia 15 stycznia 2020 roku.
burmistrz
Andrzej Saternus

Image things

Chełmek, małopolskie

28 780 zł | Działka |

 • cena: 28 780 zł