Dygowo, zachodniopomorskie

197 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Kołobrzeg, dnia 07.02.2020 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Prezes Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza przetarg ustny
nieograniczony, dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dygowo.
Położenie i opis nieruchomości - ul. Kołobrzeska, Dygowo Oznaczenie geodezyjne –
• Nr działki - 408 Nr KW - KW XXXX/XXXXXXXX/X Powierzchnia - 4800 m2 Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze nr 163 około 12 km od Kołobrzegu. Działka jest zabudowana nieruchomością gruntową. Budynek gospodarczy 1-kondygnacyjny. Działka leży w terenie w pełni uzbrojonym, główne nitki sieci przebiegają w ulicy Kołobrzeskiej. Na działce występuje zadrzewienie. Przeznaczenie - Studium: teren zabudowy usług wielofunkcyjnych; dopuszcza się dodatkowo zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwą działalność gospodarczą – A1.10. Forma zbycia nieruchomości - własność Cena wywoławcza w zł netto - 197.000,- (bez VAT 23%) Wadium w zł - 5.000,
Postąpienie minimalne w zł – 2.000,

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Ewentualna wycinka drzew i krzewów na działce może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu. Warunkami uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2020 roku na rachunek Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu w Banku Pekao S.A. 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385; za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek sprzedającego; Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 24.02.2020 roku. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu do godziny 12.00. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 4 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu,
Now stopnih mowa w akt dobona kwalifikacijosób do uczestni wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w dniu 24.02.2020 roku o godz. 14.30. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej działki; przeznaczeniem nieruchomości; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
5.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2020 roku w sali konferencyjnej (nr 14) siedzibie Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg o godzinie 10.00
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie zawartych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
tel. 94 306 74 27 / 883 048 007
Osoba wyznaczona do kontaktu: Marta Roguska – Bartnik – inspektor ds. organizacji i nadzoru, lub pod adresem e-mail: [email protected]
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
PREZES ZARZADU MWIK Sp. z o.o. w Kołobyłegu
Paweł Hryciów

Image things

Drawno, zachodniopomorskie

33 000 zł | Działka |

  • cena: 33 000 zł
Image things

Police, zachodniopomorskie

492 000 zł | Działka |

  • cena: 492 000 zł
Image things

Trzebiatów, zachodniopomorskie

53 900 zł | Działka |

  • cena: 53 900 zł