Piestrzec, świętokrzyskie

813 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Kancelaria Komornicza w Busku Zdroju na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: xxx położonej przy ,Piestrzec, 28-131 Solec Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka nr 280/4 o pow. 0,0406ha- działka zabudowana Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Suma oszacowania wynosi 1 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 813,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
11.02.2020 - 08.04.2020 07:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kielce, świętokrzyskie

10 976 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 10 976 000 zł
  • 10 976 000 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

63 849 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,38 m2 | 1 piętro

  • cena: 63 849 zł
  • 1 267 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

3 179 000 zł | Obiekt | 3 638,72 m2

  • cena: 3 179 000 zł
  • 874 za m2