Grotniki Małe, świętokrzyskie

93 608 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Sławomir Majcher na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy ,Grotniki Małe, 28-136 Nowy Korczyn, dla której Sąd Rejonowy w Busu Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka nr 1044/2 o pow. 0,7666ha - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojący, parterowy, podpiwniczony, murowany. Rok budowy 1960 oraz budynkiem inwentarsko- składowym. Rok budowy 1950. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Suma oszacowania wynosi 124 810,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 607,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 481,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
11.02.2020 - 01.04.2020 07:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Koprzywnica, świętokrzyskie

571 070 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 571 070 zł
  • 571 070 za m2
Image things

Nowa Wieś, świętokrzyskie

88 999 zł | Działka |

  • cena: 88 999 zł
Image things

Pełczyce, świętokrzyskie

51 255 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 51 255 zł
  • 51 255 za m2