Grabów, łódzkie

240 333 zł | Dom | 124,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy z siedzibą przy , 99-100 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:xx położonej przy ul. Kochanowskiego 15, 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
oznaczonej numerem ewidencyjnym 39. Działka o areale 1,89ha. Na działce usytułowane jest siedlisko( o powierzchni 0,19ha) zabudowane murowanym, wysokopodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 124m2 oraz budynki gospodarcze odpowiednio budynkiem składowym o pow. 190m2, wielostanowiskowy garaż rolniczy 150m2 i budynek ogólnogospodarczy 130m2. Działka z dostępem do drogi publicznej. Działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów w przeważającej większości oznaczona symbolem planistycznym R- przeznaczenie pod produkcję rolną z dopuszczeniem do zabudowy zagrodowej. Na gruntach V i VI dopuszczalne zalesienie. Południowa część działki w obrębie istniejącego siedliska znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MR- przeznaczenie pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem usług w obrębie parteru budynków mieszkalnych

Suma oszacowania wynosi 360 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 240 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Regny, łódzkie

80 000 zł | Dom | 80,00 m2

  • cena: 80 000 zł
  • 1 000 za m2
Image things

Piotrków Trybunalski, łódzkie

562 875 zł | Dom | 150,00 m2

  • cena: 562 875 zł
  • 3 753 za m2
Image things

Aleksandrów Łódzki, łódzkie

530 000 zł | Działka |

  • cena: 530 000 zł