Krzewie, kujawsko-pomorskie

56 250 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx położonej przy Krzewie I ,gm. Lubień Kuj., 87-840 Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: nieruchomość rolna zabudowana stanowiąca działkę nr 10/1 o pow. 0,3802 ha Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na konto kancelarii komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 59 1540 1069 2001 8726 7894 0001 albo złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika . Na trzy dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydz. Cywilnym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

287 250 zł | Dom | 102,74 m2

  • cena: 287 250 zł
  • 2 796 za m2
Image things

Toruń, Bydgoskie Przedmieście

1 067 333 zł | Obiekt | 1 127,80 m2

  • cena: 1 067 333 zł
  • 946 za m2
Image things

Giebnia, kujawsko-pomorskie

5 100 000 zł | Działka |

  • cena: 5 100 000 zł