Brzeżanka, podkarpackie

50 545 zł | Dom | 64,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie Barbara Ruszała na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 16 marca 2020r. o godz. 11:00 w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Strzyżowie przy ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów, odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzeżanka, gm. Strzyżów, powiat strzyżowski oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr: 247 o  powierzchni 0,55 ha, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 64,0 m2, zbudowanym w latach 50-tych XX w. oraz budynkiem gospodarczym stanowiącym stajnię i stodołę. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta (o długości ok. 110 m i szerokości ok. 50 m), położona na pochyłym terenie o wystawie północnej, w sąsiedztwie drogi gminnej, nieuprawiana rolniczo. Od wschodu sąsiaduje z drogą gminną, od północy sąsiaduje z terenem zadrzewionym, od południa, wschodu i zachodu z gruntami rolnymi uprawianymi. Według ewidencji gruntów stanowi grunty rolne zabudowane (Br-PsIV-0,27 ha), pastwiska trwałe (PsIV-0,02 ha) i grunty orne (RIVa-0,26 ha). Działka uzbrojona w energię elektryczną, sieć gazową, wodę z wodociągu lokalnego. Nieruchomość gruntowa opisana jako działka nr. ew. 247 oszacowana jest na kwotę: 67.393,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 50.544,75 zł. Rękojmia wynosi: 6.739,30 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 41 1600 1462 1885 8888 5000 0003. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Rudna Wielka, podkarpackie

220 701 zł | Działka |

  • cena: 220 701 zł
Image things

Chałupki Dusowskie, podkarpackie

2 500 000 zł | Działka |

  • cena: 2 500 000 zł
Image things

Tarnobrzeg, podkarpackie

51 500 zł | Działka |

  • cena: 51 500 zł