Białka, lubelskie

194 850 zł | Obiekt | 78,76 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 marca 2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika xx położonej w msc. Białka gm. Dębowa Kłoda w sąsiedztwie jeziora Białka w postaci działki gruntowej nr 781/13 o pow. 0,0814 ha częściowo zabudowanej parterowym budynkiem letniskowym o konstrukcji murowanej o pow. użytkowej 78,76 m.kw., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: XXXX/XXXXXXXX/X. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 259.800,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194.850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.980,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Polska S.A. nr 162030004511100000 03393750.
Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Stary Zamość, lubelskie

184 500 zł | Dom | 75,00 m2

  • cena: 184 500 zł
  • 2 460 za m2
Image things

Hanna, lubelskie

86 668 zł | Działka |

  • cena: 86 668 zł
Image things

Chełm, lubelskie

85 700 zł | Działka |

  • cena: 85 700 zł