Chełm, lubelskie

176 250 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 82,54 m2

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2020 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 , pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: x położonej przy Szymanowskiego 1/15, 22-100 Chełm, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie I Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Opisywana nieruchomość stanowi prawo własności do nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej wraz pomieszczeniami przynależnymi (piwnica) 82,540m2 położonej: 22-100 Chełm, Szymanowskiego 1 m. 15. Nieruchomość składa się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC i przynależną piwnicą. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na 2 piętrze. Blok wybudowany w 1989r. Liczba kondygnacji 5. Stan techniczny nieruchomości dobry. Stolarka okienna : PVC, typowa. Stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płycinowe, stan techniczny przeciętny. Podłogi: pokoje: panele, przedpokój: terakota, łazienka: terkaota, glazura, kuchnia: terkaota.

Suma oszacowania wynosi 235 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. 54 1020 3147 0000 8402 0074 7725.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Chełm, lubelskie

97 200 zł | Działka |

  • cena: 97 200 zł
Image things

Chełm, lubelskie

118 800 zł | Działka |

  • cena: 118 800 zł
Image things

Chełm, lubelskie

85 700 zł | Działka |

  • cena: 85 700 zł