Czchów, małopolskie

232 575 zł | Obiekt | 137,04 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 217, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy , 32-860 Czchów, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 606/2 - pow. 0,0939 ha. Działka gruntu o nr ewidencyjnym 606/2 posiada powierzchnię 939 m2. Długość zmienna do 44 m i szerokości zmiennej do 33 m / kształt nieregularny /. Teren płaski. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej wjazd od strony południowej. Działka jest uzbrojona w sieć elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjna na działkach sąsiednich i w drodze dojazdowej. Działka jest zabudowana i cz. ogrodzona siatką stalową na podmurówce betonowej. Częścią składową nieruchomości jest budynek mieszkalny. Pozostałą część działki stanowi wybetonowany podjazd, reszta działki porośnięta trawą i nasadzeniami krzewami ozdobnymi od strony południowej. Budynek mieszkalny, podpiwniczony parterowy wykonany w technologii tradycyjnej murowany wykonany w latach 60-tych XX wieku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 137,04 m2.

Suma oszacowania wynosi 348 863,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 232 575,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 886,30 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 48 1020 4984 0000 4902 0003 3381.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Zakopane, małopolskie

1 524 751 zł | Obiekt | 292,30 m2

  • cena: 1 524 751 zł
  • 5 216 za m2
Image things

Piekiełko, małopolskie

35 400 zł | Działka |

  • cena: 35 400 zł
Image things

Łoniowa, małopolskie

6 260 zł | Działka |

  • cena: 6 260 zł