Lubsza , Opolskie

Obiekt | 54 300 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój sala 51, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Ogrodowa 38, 49-313 Lubsza, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X obejmuje nieruchomość gruntową, położoną w Lubszy, w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim, województwie opolskim, składającą się z jednej działki ewidencyjnej nr 548 z arkusza mapy 2 obrębu 0534 Lubsza, obejmującej użytki gruntowe: grunty orne RV – 0,1300 ha i RVI – 0,0100 ha oraz tereny mieszkaniowe B – 0,0700 ha, łącznego obszaru 0,2100 ha. Na działce pod adresem: Ogrodowa 38, znajdują się zabudowania, ujęte w zapisach księgi wieczystej, zapisane w kartotece budynków następująco pod numerami ewidencyjnymi: 803_BUD– pozostały budynek niemieszkalny; powierzchnia zabudowy 16 m2; 1/0-kondygnacyjny, murowany, rok zakończenia budowy: 1920; 909_BUD– pozostały budynek niemieszkalny; powierzchnia zabudowy 45 m2; 1/0-kondygnacyjny, murowany, rok zakończenia budowy: 1920; 910_BUD–budynek mieszkalny; powierzchnia zabudowy 80 m2; 2/0-kondygnacyjny, murowany, rok zakończenia budowy: 1920; Zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXV/252/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku, przedmiotowe grunty mają następujące przeznaczenie: 7.1.MZ,MJ– zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 72 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Jaworzno , Opolskie

87 000 zł | Dom | 109,80 m2

  • cena: 87 000 zł
  • 792 za m2
Image things

Tułowice , Opolskie

256 350 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 256 350 zł
  • 256 350 za m2
Image things

Namysłów , Opolskie

69 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,08 m2 | 2 piętro

  • cena: 69 000 zł
  • 1 406 za m2