Lipusz, pomorskie

214 667 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kościerzynie z siedzibą przy Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna, pokój sala 0.04, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:xx położonej przy Młyńska i Dunajskiego , 83-424 Lipusz, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Powierzchnia działki wynosi 820 m2 (słownie: osiemset dwadzieścia metrów kwadratowych). Działka położona przy ul. Dunajskiego. Działka częściowo ogrodzona płotem z elementów drewnianych (od strony północnej i zachodniej). Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Na działce znajduje się budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej nie związany trwale z gruntem oraz część wiaty o konstrukcji drewnianej. Działka wraz z działka nr 1231 i nr 1233 znajduje się we wspólnym ogrodzeniu i stanowi całość użytkowaną wspólnie. Powierzchnia działki wynosi 820 m2 (słownie: osiemset dwadzieścia metrów kwadratowych). Działka położona przy ul. Dunajskiego. Działka częściowo ogrodzona płotem z elementów drewnianych (od strony północnej, południowej i wschodniej. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Na działce znajduje się część wiaty o konstrukcji drewnianej. Działka jest też częściowo zadrzewiona. Działka wraz z działka nr 1231 i nr 1233 znajduje się we wspólnym ogrodzeniu i stanowi całość użytkowaną wspólnie. Powierzchnia działki wynosi 819 m2 (słownie: osiemset dziewiętnaście metrów kwadratowych). Działka położona przy ul. Młyńskiej (droga publiczna o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej). Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym. Dojście do budynku utwardzone kostką betonową. Niezabudowana część działki to zieleń przydomowa. Działa ogrodzona na części granicy wschodniej i zachodniej z bramą wjazdową o konstrukcji drewnianej (brak ogrodzenia od strony ul. Młyńskiej. Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka wraz z działka nr 1231 i nr 1233 znajduje się we wspólnym ogrodzeniu i stanowi całość użytkowaną wspólnie. Powierzchnia użytkowa całkowita budynku - 115,60 m2 , powierzchnia zabudowy budynku - 155,30 m2. Budynek znajduje się w stanie technicznym dobrym. Stopień zużycia technicznego oceniono na ok.3%.Stopień zużycia funkcjonalnego budynku oceniono na 0% (budynek o nowoczesnych rozwiązaniach funkcjonalnych). Na dzień wyceny gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz zatwierdzonym uchwała Rady Gminy Lipusz nr V/18/2015 z dnia 16.02.2015r. nieruchomość znajduje się w obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Kościerzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938 UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Pouczenie: 1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty. 2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii W terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 322 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 214 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych mieszczącym się pod adresem: Zmartwychwstańców 1, Kościerzyna, 83-400 Kościerzyzna.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Słupsk, pomorskie

96 554 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 30,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 96 554 zł
  • 3 187 za m2
Image things

Malbork, pomorskie

209 669 zł | Działka |

  • cena: 209 669 zł
Image things

Potuły, pomorskie

240 000 zł | Działka |

  • cena: 240 000 zł