Gorzów Wielkopolski, lubuskie

292 050 zł | Lokal Użytkowy | 82,78 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Licytacja lokalu użytkowego , położonego przy Mickiewicza 25/2, 66-400 Gorzów Wlkp. , dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., VI Wydział Ksiąg WIeczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 389 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK ZACHODNI WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52 , Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

174 500 zł | Działka |

  • cena: 174 500 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, wielkopolskie

435 000 zł | Działka |

  • cena: 435 000 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

161 500 zł | Działka |

  • cena: 161 500 zł