Rejowiec Fabryczny, lubelskie

42 898 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 38,82 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie


Joanna Sawicka-Iwaniuk


Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw


tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240


Sygnatura: KM 1209/12


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2020 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy CHEŁMSKA 107/14, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY, dla którego SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa o pow. 38,82 m2, położona w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Chełmskiej wraz z udziałem w prawie własności gruntu wielkości 3882/77250


Suma oszacowania wynosi 57 197,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 897,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 719,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Oddział Chełm 90102015630000500200136911.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika  - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.
Komornik Sądowy


Joanna Sawicka-IwaniukImage things

Lublin, lubelskie

432 000 zł | Działka |

  • cena: 432 000 zł
Image things

Chełm, lubelskie

97 200 zł | Działka |

  • cena: 97 200 zł
Image things

Biszcza, lubelskie

6 200 zł | Działka |

  • cena: 6 200 zł