Kielce, świętokrzyskie

152 501 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 57,70 m2 | 1 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

 

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kielcach


Magdalena Banatkiewicz


Kancelaria Komornicza, Warszawska 30/24, Kielce, 25-312 Kielce


tel. 413622377 / fax.


Sygnatura: KM 230/18

     

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza nr I w Kielcach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.03.2020 roku o godz.9.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XVIII odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 86 położonego w miejscowości Kielce przy ulicy Spółdzielczej nr 7 o łącznej powierzchni użytkowej 57,70 mkw składającgo się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc  i przedpokoju stanowiącego własność dłużniczki:
xx
ul. Spółdzielcza 7/86
25-344 Kielce
dla lokalu jest założona księga wieczysta w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach numer XXXX/XXXXXXXX/X.


Prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: ..........................................203.335,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:..........................................152.501,25 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  20.333,50 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07102026290000990200158667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Lokal mieszkalny będzie można oglądać w dniu 25.02.2020 roku w godz.9.30-10.00 zaś elaborat szacunkowy tego lokalu znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach za sygn. akt I Co 949/18.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego prawa do lokalu lub innych przedmiotów razem z nim zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

2 496 110 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 2 496 110 zł
  • 2 496 110 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

186 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 186 000 zł
  • 3 647 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

138 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 34,62 m2 | 1 piętro

  • cena: 138 000 zł
  • 3 986 za m2