Uszyce, opolskie

54 000 zł | Mieszkanie | 55,84 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie


Maciej Rajczyk


Kancelaria Komornicza, Jana Nikodema Jaronia 2, Olesno, 46-300 Olesno


tel. 34 359-30-64 / fax. 505-866-517


Sygnatura: Km 481/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Maciej Rajczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie z siedzibą przy Sądowa 3, 46-300 Olesno, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy 84/3, 46-310 Uszyce, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 72 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 97 2030 0045 1110 0000 0287 0820.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Oleśnie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 3, Olesno, 46-300 Olesno.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Maciej RajczykImage things

Byczyna, opolskie

53 700 zł | Działka |

  • cena: 53 700 zł
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

1 500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 500 000 zł
  • 1 500 000 za m2
Image things

Steblów, opolskie

99 382 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 99 382 zł
  • 99 382 za m2