Siedlnica, lubuskie

273 045 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym we Wschowie


Radosław Kowalczewski


Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa


tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51


Sygnatura: Km 2091/13


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radosław Kowalczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się druga licytacja zorganizowanej całości- kompleksu nieruchomości należących do dłużnika: xx, położonych przy Siedlnica 116,Siedlnica, 67-400 Wschowa, dla których Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania kompleksu nieruchomości wynosi 409 567,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 273 044,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 956,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas BP SA 54 1600 1462 1889 3532 0000 0001. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radosławem Kowalczewskim) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego  oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa,  Pl. Kosynierów 1c [/JEZELI].


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Radosław KowalczewskiImage things

Nowogród Bobrzański, lubuskie

226 000 zł | Działka |

  • cena: 226 000 zł
Image things

Tarnawa Rzepińska, lubuskie

75 000 zł | Działka |

  • cena: 75 000 zł
Image things

Żagań, lubuskie

166 000 zł | Działka |

  • cena: 166 000 zł