Zbąszyn , Wielkopolskie

Mieszkanie | 50 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 50 000 zł
 • Miasto: Zbąszyn
 • Powierzchnia: 42,90 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 166 zł
 • Ulica: Garczyńskich 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 54824X128397811
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-14 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Zbąszynia
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkowym udziałem w działce gruntu 1302/3 o pow. 0.1355 ha, położonej w Zbąszyniu przy ul. Garczyńskich 1.
Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2020 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń tut. Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu przy ul. Żwirki nr 1 (I piętro).

Lokal usytuowany
w budynku wielorodzinnym składający się z 2 pokoi i kuchni.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 5.000,00 zł. należy wpłacić na konto 45 1020 4144 0000 6102 0145 9999 lub w kasie tut. Urzędu, najpóźniej do dnia 14 lutego 2020 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności, pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze, dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa wspołmałżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu.

Image things

Pniewy , Wielkopolskie

207 525 zł | Dom | 117,65 m2

 • cena: 207 525 zł
 • 1 764 za m2
Image things

Sierniki Stare , Wielkopolskie

151 133 zł | Dom | 76,00 m2

 • cena: 151 133 zł
 • 1 989 za m2
Image things

Piła , Wielkopolskie

8 000 zł | 16,00 m2

 • cena: 8 000 zł
 • 500 za m2