Mrągowo, warmińsko-mazurskie

69 000 zł | Mieszkanie | 35,38 m2

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNOL.09.12020
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4 Gdańsk, w wyznaczonej sali.
Przedmiot przetargu: Nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie, przy ul. Curie-Skłodowskiej 3, stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 35,38 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 3,37 m2 oraz pomieszczeniem na poddaszu o powierzchni 6,73 m2 w budynku mieszkalnym i pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 8,46 m2 w budynku gospodarczym oraz udział stanowiący 0,165 części w nieruchomości wspólnej tj. częściach wspólnych budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 191/5 o pow. 1904 m2, obręb 0006 Mrągowo wraz z prawem służebności przechodu i przejazdu ustanowionym na działce nr 191/6, obręb 0006 Mrągowo dla każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr3, położonego w budynku mieszkalnym przy ul.Curie-Skłodowskiej 3.
Dla działki nr 191/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Wg działu II KW właścicielem działki gruntu w udziale 165/1000 jest Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Warszawa, a w pozostałym udziale - właściciele wyodrębnionych lokali. W dziale III KW ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe i roszczenie. Dział IV KW jest wolny od wpisów. Dla działki nr 191/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Wg działu II KW właścicielem działki gruntu w udziale 1/1 jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym w udziale 1/1 „Polskie Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna. Dział III i IV KW są wolne od wpisów.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Cena wywoławcza: Wadium: Minimalne postąpienie:
69 000,00 zł netto
6 900,00 zł
500,00 zł
Do licytowanej ceny zostanie doliczona opłata za ustanowienie prawa służebności przechodu i przejazdu poprzez działkę nr 191/6, na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Curie-Skłodowskiej 3, na działce nr 191/5 o pow. 0,1904 ha, obręb Mrągowo 6 w wysokości 4 340,00 zł powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia. Jeżeli w wyniku postępowania przetargowego/rokowań uzyskana cena transakcyjna przekroczy 2 mln zł, warunkiem skutecznego nabycia tej nieruchomości będzie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej PKP S.A. Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód wynikających z Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji „Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe" i Statutu PKP S.A.

Historyczne ceny

Image things

Kajkowo, warmińsko-mazurskie

789 600 zł | Dom | 327,64 m2

  • cena: 789 600 zł
  • 2 410 za m2
Image things

Bartoszyce, warmińsko-mazurskie

126 000 zł | Działka |

  • cena: 126 000 zł
Image things

Miłki, warmińsko-mazurskie

42 800 zł | Obiekt | 78,17 m2

  • cena: 42 800 zł
  • 548 za m2