Sanok, podkarpackie

6 500 000 zł | Obiekt | 4 784,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 6 500 000 zł
 • Miasto: Sanok
 • Powierzchnia: 4 784,60 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 359 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 650 000 zł
 • Numer oferty: 54803X128348629
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-13 - Co to znaczy?

Opis

Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład mas upadłości "MARGOT" Sp. z o.o. w Sanoku w upadłości
? Przedmiotem przetargu, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego jest sprzedaż składników masy upadłości w postaci:
? obiektu sanatoryjnego pn. "WISŁA" o pow. użytkowej 3 081,10 m2 oraz budynku pralni o pow. użytkowej 152,80 m2,
? prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką 743/2 o pow. 0,2003 ha, położonego w Iwoniczu-Zdroju,
? prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką 825 o pow. 0,2866 ha, położonego w Iwoniczu-Zdroju,
? prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką 827 o pow. 1,4210 ha, położonego w Iwoniczu-Zdroju,
dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X
? obiektu hotelowego pn. "MARGOT" o pow. użytkowej 1 703,50 m2,
? prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką nr 2942/1 o pow. 0,5176 ha, położonego w Gorlicach,
? prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działkami nr 1747/24, 1747/26, 1748/19, 1764/6, 1765/6, 1766/6, 1767/4 o łącznej pow. 0,0509 ha, położonego w Gorlicach,
dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X
? ruchomości - maszyn, urządzeń oraz wyposażenia zlokalizowanego w Sanatorium "WISŁA" w Iwoniczu -Zdroju oraz w Hotelu "MARGOT" w Gorlicach.
Opisane powyżej składniki majątku są przedmiotem dzierżawy do 31 sierpnia 2023 r. oraz do dnia 30 września 2023 r. W obiektach dzierżawionych znajdują się również rzeczy należące do dzierżawcy, które nie są objęte przetargiem.
? Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 6.500.000,00 zł netto (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nie obejmuje ceny nakładów inwestycyjnych, które doliczone będą do zaoferowanej przez oferenta ceny.
? Opis przedmiotu sprzedaży znajduję się w operatach szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego oraz rzeczoznawcę branżowego. Z powyższymi operatami szacunkowymi można się zapoznać w Sądzie Rejonowym w Krośnie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Wolności 3 oraz w biurze syndyka masy upadłości położonym w Krośnie przy ul. Lotników 2.
? Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
? złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem "PRZETARG: V GUp 3/14- "MARGOT" SP.Z O.O. -- NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 15.00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie ul. Wolności 3, 38-400 Krosno, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych.
? wpłacenie wadium w łącznej wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. łącznie 650.000,00 zł. na rachunek bankowy "MARGOT" Sp. z o.o. w Sanoku w upadłości nr: 84 2030 0045 1110 0000 0384 8620, w terminie składania ofert.
? Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:
? imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych),
? nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub wydruk z CEIDG (dla spółek prawa handlowego i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą)
? oferowaną za nieruchomość cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
? pisemną deklarację o pokryciu ceny nakładów inwestycyjnych, rozumianych jako kwoty wydatkowane na ulepszenia, modernizację i zakupy inwestycyjne dokonane w okresie po dniu 1 września 2017 r. do dnia sprzedaży,
? pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kwoty należnych podatków według obowiązującej stawki,
? pisemną deklarację o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści warunków przetargu,
? dowody wpłaty wadium na w/w rachunek bankowy oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
? pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
? pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
? promesę zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia albo oświadczenie oferenta będącego osobą zagraniczną, że zezwolenie takie nie jest wymagane z podaniem podstawy prawnej,
? Oferta oraz wszystkie deklaracje i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS lub innym właściwym rejestrze,
? Oferta nie może być złożona pod warunkiem,
? Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia żadnej oferty spełniającej warunki określone w warunkach przetargu,
? W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do jej złożenia oraz do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym, pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają notarialnego poświadczenia,
? W przypadku złożenia oferty nie spełniającej warunków określonych w niniejszych warunkach przetargu lub złożonej po terminie podlega ona odrzuceniu. Wadium w takim przypadku podlega zwrotowi bez oprocentowania w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od dnia odrzucenia oferty,
? Ogłoszenie o przetargu zostanie w terminie co najmniej 2 tygodni przed terminem posiedzenia sądowego podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w dzienniku o zasięgu krajowym i poczytnym dzienniku lokalnym,
? Wadium wniesione przez uczestnika, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia,
? Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi, bez oprocentowania, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza,
? Wadium przepada na rzecz syndyka masy upadłości w razie uchylania się, bądź odstąpienia przez uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Uczestnicy przetargu w przypadku uchylania się przez syndyka masy upadłości od zawarcia umowy zrzekają się roszczenia o żądanie zapłaty podwójnego wadium albo naprawiania szkody,
? Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych mieszczącym się w Krośnie przy ul. Wolności 3, w dniu 18 marca 2020 r., godzina 14.00, sala nr 01.

Image things

Sanok, podkarpackie

161 777 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 67,93 m2 | Parter

 • cena: 161 777 zł
 • 2 382 za m2
Image things

Sanok, podkarpackie

985 525 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 985 525 zł
 • 985 525 za m2