Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

8 555 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości
xx
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
niniejszym informuje o możliwości zakupu prawa własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 30, nr działek: 4/7, 4/14, 4/15, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz znajdującymi się na niej budynkami o charakterze przemysłowym i biurowo-socjalnym, za łączną cenę nie niższą niż:
8.555.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.
Osoby zainteresowane nabyciem prawa własności ww. nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu winny składać oferty w zamkniętej i nieprzezroczytej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup nieruchomości Wytwórni Konstrukcji Stalowych "OSTROWIEC" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim" bezpośrednio do Biura Syndyka lub przesyłką poleconą na adres:
Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa
ul. Wojska Polskiego 7/5
25-364 Kielce
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty obwieszczenia. W przypadku przesłania jej listem poleconym, decyduje data nadania w placówce pocztowej operatora publicznego.
W treści oferty, złożonej w języku polskim, należy podać, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:
dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych, nazwę lub firmę i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna,
określenie przedmiotu oferty,
oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny netto zakupu przedmiotu sprzedaży,
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, faktycznym oraz prawnym przedmiotu sprzedaży,
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży,
aktualny odpis z właściwego rejestru z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi),
w przypadku oferentów składających oferty przez pełnomocników - pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, pod rygorem niedopuszczenia do działania winno być opatrzone podpisami notarialnie poświadczonymi.
Jednocześnie osoba składająca ofertę zobowiązana jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w wysokości 855.500,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) na rachunek bankowy Masy Upadłości (nr rachunku: 36 1240 4416 1111 0000 4966 8034) z dopiskiem "wadium - sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości WKS OSTROWIEC".
Oferty osób, które nie wpłaciły kwoty wadium, nie będą brane przez Syndyka pod uwagę.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z Syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w warunkach sprzedaży.
Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w siedzibie Syndyka w godz. od 9:00 do 15:00 adres: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25-364 Kielce. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr. tel. 507-284-908.

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

348 300 zł | Dom | 200,00 m2

  • cena: 348 300 zł
  • 1 742 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

340 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 340 000 zł
  • 340 000 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

189 215 zł | Mieszkanie | 47,72 m2

  • cena: 189 215 zł
  • 3 965 za m2