Brudzewo, pomorskie

4 685 300 zł | Obiekt | 2 792,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 4 685 300 zł
 • Miasto: Brudzewo
 • Powierzchnia: 2 792,00 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 1 678 zł
 • Ulica: 33
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 468 530 zł
 • Numer oferty: 54789X128315841
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-06 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 28/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 7322.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu Jerzego Nowakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą xxx z siedzibą w miejscowości Brudzewo nr 33, 84-100 Puck, NIP 5871108826, zawiadamia o otwartym przetargu na sprzedaż poniższych nieruchomości:
1. nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,0801 ha, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 2.792,00 m2, położona w Brudzewie nr 33, w gminie Puck, nr działki 152/3, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych, z siedzibą w Pucku prowadzi Księgę Wieczystą
o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Cena wywoławcza wynosi: 4.685.300,00 zł netto (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Grant Finance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
Wadium przetargowe jest ustalone na 10% sumy cen wywoławczych (słownie: dziesięć procent). Wadium winno być wpłacone na rachunek bankowy o numerze 70 1140 1153 0000 4640 5200 1041 z dopiskiem „przetarg w dniu 6.03.2020” najpóźniej do dnia 4.03.2020 r., przy czym za datę wpłaty przyjmowana jest data uznania wyżej wymienionego rachunku bankowego.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 marca 2020 r., o godzinie 830, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, sala B68.
Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości dostępne są w sekretariacie sądu oraz w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 501 698 405, [email protected]). Możliwość obejrzenia nieruchomości, szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży,warunkach, regulaminie oraz innych okolicznościach faktycznych i prawnych, istotnych z punktu widzenia przyszłejumowy i jej skutków, udostępnione są zainteresowanym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Image things

Słupsk, pomorskie

96 554 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 30,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 96 554 zł
 • 3 187 za m2
Image things

Malbork, pomorskie

177 689 zł | Działka |

 • cena: 177 689 zł
Image things

Słupsk, pomorskie

400 000 zł | Działka |

 • cena: 400 000 zł