Nowa Dęba, podkarpackie

1 915 000 zł | Obiekt | 8 446,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 28/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 7308.

Syndyk masy upadłości xxx w Nowej Dębie, sygn. akt V GUp 96/18, ogłasza czwarty pisemny przetarg ofertowy po obniżonej cenie na sprzedaż całości przedsiębiorstwa (art. 55 kc), w skład którego wchodzą nieruchomości gruntowe - działki ewidencyjne gruntu; nr 161/93, nr 161/94, nr 161/95, nr 161/181 i nr 161/183, o łącznej powierzchni 2,2108 ha w części zabudowane obiektami typu przemysłowego o łącznej powierzchni użytkowej 8446,50 m2, w tym:
- działka gruntu nr 161/93 o powierzchni 0,6478 ha (Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X) zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 5179,30 m2,
- działka gruntu nr 161/94 o powierzchni 0,3191 ha (Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X) zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurowa o powierzchni użytkowej 710,80 m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 367,00 m2 , łączna powierzchnia użytkowa budynków - 1077,80 m2,
- działka gruntu nr 161/95 o powierzchni 0,7374 ha (Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią socjalną o powierzchni
użytkowej 2072,80 m2 i budynkiem usługowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 116,60 (łączna powierzchnia użytkowa budynków - 2189,40 m2,
- działka gruntu nr 161/181 o powierzchni 0,0590 ha (Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X) - grunt niezabudowany,
- działka gruntu nr 161/183 o powierzchni 0,4475 ha (Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X) - grunt niezabudowany.
Na nieruchomości gruntowej usytuowana jest stacja transformatorowa 6/0.4 kV (budynek o powierzchni zabudowy - 31,40 m2).
Sprzedaż odbywa się na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 10.04.2019 r., sygn. aktV GUp 96/18, protokołem z dnia 21 maja 2019 r., protokołem z dnia 3 września 2019 r., protokołem z dnia 19 listopada 2019 r. i protokołem z dnia 28 stycznia 2020 r. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym do dnia 19 listopada 2090 r., DEZAL-PLUS Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Metalowca 26.
Obiekty budowlane i urządzenia techniczne trwale związane z nieruchomościami stanowią własność użytkownika wieczystego - odrębny od gruntu przedmiot prawa własn ści.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą od 40% wartości oszacowania, to jest za cenę nie niższą od 1.915.000,00 zł. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie stosownej oferty zakupu oraz wpłata wadium w wysokości 10% wartości sprzedaży to jest kwoty 191.500,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości DEZAL PLUS Sp. z o.o. prowadzony w Banku PKO S.A. nr rachunku 53 1240 2744 1111 0010 1600 3427,
najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., do godziny 1500 (jest to data wpływu środków na rachunek bankowy) pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
Pisemne oferty należy składać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303
Rzeszów, w terminie do 27 kwietnia 2020 r., do godz. 1500, z adnotacją na zamkniętej kopercie „Przetarg DEZAL-PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie”.
Rozpoznanie ofert przed Sędzią Komisarzem i z udziałem Syndyka nastąpi w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4 w dniu 28 kwietnia 2020 r., o godz. 1300, w sali
nr 29.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Syndyk - po ewentualnym przeprowadzeniu aukcji, w razie wpłynięcia dwóch najwyższych ofert o takiej samej wartości. Wybór jest
skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. Operat szacunkowy nieruchomości będących przedmiotem przetargu wyłożony jest do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie w godzinach od 700 do 1500, w siedzibie DEZAL-PLUS Sp. z o.o. przy ul. Metalowca 26, 39-460 Nowa Dęba. Wszystkie nieruchomości i ruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać osobiście w terminie do 24 kwietnia 2020 r. po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem pod nr. tel. 600 279 217.

Image things

Nowa Dęba, podkarpackie

150 000 zł | Działka |

  • cena: 150 000 zł
Image things

Nowa Dęba, podkarpackie

150 000 zł | Działka |

  • cena: 150 000 zł