Bukowiec, kujawsko-pomorskie

80 250 zł | Dom | 112,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:xx położonej przy Długa 15,Przysiersk, 86-122 Bukowiec, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6 i 284/7 o pow. 0,3001 ha, Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z 1974 r. o powierzchni użytkowej 112,6 m2 i powierzchni zabudowy 127 m2 (na dzień oględzin budynek pozostawł niezamieszkały) oraz budynkiem gospodarczym w stanie ruiny (nr ew. 527). Ponadto, nieruchomość zabudowana jest 2 budynkami gospodarczymi; budynkiem w stanie ruiny, nadającym się do rozbiórki (nr ew. 528), który przylega do sąsiedniego budynku gospodarczego oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym (nr ew. 413) z 1980 r. o powierzchni zabudowy 102,0 m2. W obrysie zabudowań obszar nieruchomości jest ogrodzony, a teren niezagospodarowany. Pozostała część nieruchomości jest uprawiana rolniczo. Obszar nieruchomości wyposażony jest w przyłącze wodociągowe i niezależne własne ujęcie wody (studnia). Przyłącze kanalizacyjne zrealizowane zostało poprzez wybudowanie 2 zbiorników typu szambo oraz dodatkowego trzeciego zbiornika do budynku gospodarczego. Energia elektryczna pobierana jest bezpośrednio ze słupa energetycznego, który usytuowany jest na granicy działki 284/7. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – działki drogowej nr 284/1 i 276/1 o randze drogi powiatowej opisanej w KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, poprzez ustanowione prawo przejazdu i przechodu na działce 284/3 zapisanej w KW XXXX/XXXXXXXX/X. Bezpośredni dojazd do nieruchomości pasem gruntu o nawierzchni nieulepszonej. Nieruchomość według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w I strefie funkcjonalno-przestrzennej, opisanej jako strefa wielofunkcyjna, na terenach rolnych. Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Inowrocław, kujawsko-pomorskie

1 410 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 410 000 zł
  • 1 410 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1 300 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 1 300 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

188 775 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 188 775 zł
  • 188 775 za m2