Żwiartówek-Kolonia, lubelskie

63 599 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim EWA KASPROWICZ na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy LWOWSKA 55, 22-600 Tomaszów Lubelski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy ,Żwiartówek-Kolonia, 22-640 Rachanie, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka nr 23/24 o pow. 1,0429 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi,

Suma oszacowania wynosi 84 799,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 599,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 479,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA ZAMOŚĆ 30102053560000110201391358.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zemborzyce Tereszyńskie, lubelskie

810 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 810 000 zł
  • 810 000 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

1 998 750 zł | Działka |

  • cena: 1 998 750 zł
Image things

Kobylany, lubelskie

56 000 zł | Działka |

  • cena: 56 000 zł