Kożanówka, lubelskie

4 846 386 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości


1. opisanej jako nieruchomość gruntowa - numer ewidencyjny działki: 845/8 o powierzchni 8800 m2 (grunt, budynek sklepu i portierni,
budynek punkt skupu zwierząt - magazyn zwierząt budynek z wiatami,
budynek punkt skupu zwierząt - magazyn zwierząt rampa,
budynek główny produkcyjno-socjalno-biurowy budynek z wiatami,
budynek główny produkcyjno-socjalno-biurowy korytarz przepędowy,
budynek główny produkcyjno-socjalno-biurowy rampa,
magazyn techniczny z wiatą),
położonej w obrębie Kożanówka gm. Rossosz (powiat bialski, województwo lubelskie), mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o numerze: KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 461 848,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 4 846 386,00 zł.
Wadium wynosi: 646 184,80 zł.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Chełm, lubelskie

139 418 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 139 418 zł
  • 139 418 za m2
Image things

Niemce, lubelskie

4 600 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 4 600 000 zł
  • 4 600 000 za m2
Image things

Chotyłów, lubelskie

28 900 zł | Działka |

  • cena: 28 900 zł