Gdańsk, pomorskie

111 000 zł | Dom | 52,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Kmp 33/04 prowadzonej przeciwko xx w dniu 26.03.2020r. o godz. 10.20 w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9 A, w sali nr E1.10A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:


2) prawa własności działki nr 30/14 o powierzchni 3.815 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 52 m2, położonej w Gdańsku, ul. Niegowo 10, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 148.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 68 12405400 1111 0000 4916 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (wgląd do dokumentów możliwy po uprzedniej rezerwacji terminu).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własnoś

Image things

Gdańsk, pomorskie

260 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 59,60 m2 | 3 piętro

  • cena: 260 250 zł
  • 4 367 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

1 689 750 zł | Lokal Użytkowy | 166,27 m2

  • cena: 1 689 750 zł
  • 10 163 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

176 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,00 m2 | 5 piętro

  • cena: 176 250 zł
  • 3 389 za m2